Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması (MSDS)

Güvenlik bilgi formu: (MSDS – Material Safety Data Sheet) İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu iş yerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgeyi ifade eder. GBF piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere hazırlanmaktadır. MSDS içeriğinde bulunması gereken konular aşağıdaki gibi olmalıdır.

13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”in 11. Maddesi gereği; 26 Aralık 2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” 01 Haziran 2016 tarihinde tamamen yürürlükten kalkacaktır.

 • 1) GBF’nun, Türkiye pazarında Türkçe olması yönetmeliğin hükmü olarak bir ZORUNLULUKTUR.
 • 2) GBF, T.C. 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmelidir. Bu yönetmelik adı veya tarih ve sayısı her sayfanın başında (GBF Kısım I) bulunmalıdır.
 • 3) Bölüm 1’de Türkiye pazarına veren firmanın adı ve iletişim bilgileri olmalıdır. Ayrıca acil durum telefonu ve başvurulacak kişi/birim belirtilmelidir.
 • 4) Bölüm 2’de nihai ürüne ait zararlılıklar ve etiketleme bilgileri açık ifadeleriyle belirtilmelidir. Bu ifadeler yönetmeliğimizde ve eklerinde belirtilen cümleler ile yapılmak ZORUNDADIR.
 • 5) Bölüm 3’de nihai ürünün sınıflandırılmasına etki eden ve eşik değeri bulan/geçen zararlı bileşenler belirtilmelidir. Her bileşenin kendilerine has sınıflandırması belirtilmek ZORUNDADIR.
 • 6) Bölüm 8’de bileşenlerin ve/veya nihai ürünün İşyeri Maruz Kalma Limitleri varsa belirtilmelidir. Maruz Kalma Limitleri uzun süreli (8 saat) ve kısa süreli (15 dk.) Maruz Kalma durumları için ppm ve/veya mg/m3 cinsinden belirtilmelidir.
 • 7) Bölüm 11’de nihai ürün ve/veya bileşenlerine ait toksik dozlar varsa belirtilmelidir. Gerekli durumlarda hesaplanmış toksik değer belirtilmelidir. Bu toksik dozlar, ağızdan, deriden ve soluma yoluyla Maruz Kalma durumlarında ayrı ayrı belirtilmelidir.
 • 8) Bölüm 14’de kimyasal ürüne uygun uluslararası taşımacılık bilgilerinin olması gerekir.
 • 9) Bölüm 15’de ürünü veya içindeki bileşenleri ilgilendirendiğer mevzuat uygulamalarından bahsedilir.
 • 10) Bölüm 16’da, GBF’de kullanılan tüm kısaltmaların açık ifadeleri verilmelidir.
 • 11) Ayrıca İş Güvenliği için GBF üzerindeki diğer bölümler de yüksek önem arz etmekte olup, nihai ürünün zararlılık sınıflandırmasına uygun olarak bilgiler eklenmelidir.
 • 12) GBF’nu hazırlayan veya tercüme eden kişinin AKREDİTELİ KURULUŞ tarafından belgelendirilmiş, SERTİFİKALI GBF hazırlayıcısı olması bir ZORUNLULUKTUR.

Yeni yönetmeliklerle birlikte GBF – MSDS hazırlama işi artık tamamen konunun uzmanlarına bırakıldığı görülmektedir.