İhracat için Serbest Satış Sertifikası Alınması

Görev Tanımı: Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dokuzuncu alt bendi gereğince kozmetik ürünlere ihraç amaçlı sertifika düzenlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

İş Akış Süreci: Kurumumuza kayıtlı olan yerli kozmetik üreticilerinin Türkiye’de bulunan üretim yerlerinde kendilerine ait markaları ile üretilen kozmetik ürünlerine, ayrıca yurt dışında bulunan marka sahibi firmalar adına yazılı yetkilendirme ile üretilerek bildirim işlemleri yapılan ve ihracatı yapılacak olan kozmetik ürünlere ilişkin ihracat sertifikası başvurularının Ürün Takip Sistemi ( ÜTS) üzerinden elektronik olarak yapılması ile başlar.

Uygun bulunan başvurular için talep edilen sertifika sayısı dikkate alınarak (her yıl yayımlanan fiyat tarifesi esas alınarak) ekinde ürün/ürünlerin adı/adlarının yazdığı liste ile sertifika/sertifikalar için ödeme yapılır. Kurumsal Tahakkuk ödemesinin yapılmasından sonra ÜTS üzerinden başvuru Kuruma değerlendirme için gönderilir.

Kurum tarafından bildirim işlemleri tamamlanmış ürünler için düzenlenen sertifika (ıslak imza ve mühür yapılarak) onaylanarak elektronik imzalı üst yazı ekinde kayıtlı firma adresine gönderilir. Uygun olmayan başvurular için ÜTS üzerinden işlem yapılır.

Kozmetik ürünlere sertifika düzenlenebilmesi için; Marka sahibi yurt dışında olan ve yurt içinde üretilen kozmetik ürünlerin bildirimi sırasında yetkilendirme belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesinin aslının ÜTS ye bildirim işlemleri yapılırken “diğer beyanlar” bölümüne yüklenmesi gerekmektedir. Eksiklik başvurularında ise Kurum tarafından bildirilen eksiklikler tamamlanması gereklidir. Ödemesi yapılmış başvuruda yer alan kozmetik ürün bildiriminde yer alan eksiklik durumunun güncellenmesi ile aynı sertifika başvurusu geçerli olacaktır. Güncelleme yapılabilmesi için sistem 10 gün süre vermektedir. Süre dolması halinde güncelleme yapılmayan bildirimler sertifika ekinde yer alacak listeden çıkartılacaktır.

Kurumsal Tahsilat İşlemleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. üzerinden Kurumsal Tahsilat İşlemleri gerçekleştirilmektedir. ÖNEMLİ NOT: Lütfen Kurum hesabına EFT/HAVALE yapmayınız. Ödemelerinizi mutlaka “ödeme referans no” ile yapınız.